El Convenio Europeo del Paisaje. Conferencia de Michel Prieur

22/03/2023

O mércores 29 de marzo, o CISPAC recibe a Michel Prieur, profesor emérito e presidente do Centro Internacional de Dereito Comparado Ambiental (CIDCE) da Universidade de Limoges.

Prieur participou como experto internacional na comisión preparatoria para a redacción do Convenio Europeo da Paisaxe (Florencia, 2000) sobre a que impartirá unha conferencia no CISPAC.

O evento será retansmitido en:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZmZGQwYzQtMTgzNi00YzRiLWI5ZTktOWIyNmUyZGY2ODli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%22defce005-c48c-45e5-8fae-5d17b95319bd%22%7d

A asistencia é libre.

Facebook
Twitter