IV Día de Parolada do CISPAC

26/01/2023

O mércores 1 de febreiro ás 10:00 h, o CISPAC continúa co ciclo de Días de parolada, no que os investigadores e investigadoras do Centro achegan ao público o estado das súas investigacións.  

Nesta ocasión, baixo o título ‘Os retos do despoboamento: dinámicas migratorias e movementos migratorios’, interveñen os profesores da UDC Javier Sanz Larruga, Antía Pérez Caramés e Belén Fernández Súarez, así como o profesor da USC Isidro Dubert. 

O evento terá lugar no Seminario 103 do CISPAC (Edificio Fontán, Cidade da Cultura) dende as 10:00 h, e poderá seguirse en liña no seguinte enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE4MWRiMDctZmFmNi00NDhjLTk5ZTAtZmZlNzFkMDk3MTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%22defce005-c48c-45e5-8fae-5d17b95319bd%22%7d

A asistencia é libre e gratuíta. 

Facebook
Twitter