Órganos de goberno

O Consello Reitor é o órgano superior de goberno do centro, está presidido por quendas por un dos reitores das tres universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

A composición do Consello Reitor integra as seguintes estruturas:

  • Presidencia: reitoría da universidade que corresponda, con carácter rotativo.
  • Vicerreitorías de cada unha das universidades participantes con responsabilidade nos ámbitos da investigación e da transferencia de coñecemento.
  • Xerencia das universidades participantes, ou persoas en quen deleguen.
  • Dirección científica do centro.
  • Dirección adxunta do centro.
  • Secretaría do centro.